Tilsyn

Undervisningsministeriet har det økonomisk-juridiske tilsyn med at skolen overholder lov om friskoler og private grundskoler samt anden lovgivning.

Ministeriet fører tilsyn gennem skolens revisor og indberetninger fra skolens bestyrelse og skoleleder.

Forældrekredsen har det overordnede tilsyn med skolens undervisning og øvrige drift. Skolelederen har det pædagogiske ansvar.

Forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende, som skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at undervisningen er dansk.

Den eller de tilsynsførende skal hvert år udfærdige en skriftlig redegørelse over det udførte tilsyn, som afgives ved skolens årlige generalforsamling og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Herunder kan du læse de sidst afgivne tilsynserklæringer.