Biologi

Formål for faget biologi

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og deres omgivende natur, samt et etisk og faktuelt indblik i miljø og sundhed. Forståelsen af sammenhænge og anvendelse af praktisk biologi er vigtige fokuspunkter i biologiundervisningen.

Målsætningen for undervisningen i biologi er at inddrage eleverne i undervisningen, så der opstår en vekselvirkning mellem lærer og elever samt eleverne imellem. Endvidere bør elevernes egne oplevelser, undersøgelser og synspunkter være centrale drivkræfter i undervisningen, for den vej igennem at problematisere en række biologiske og etiske spørgsmål.

Elevernes ansvarlighed over for natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

 

Slutmål efter 9. klassetrin

Inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation vil eleverne opnå færdigheds- og vidensmål indenfor bl.a. naturfag, evolution, økosystemer, krop og sundhed, celler, mikrobiologi og bioteknologi, anvendelse af naturgrundlaget, formidling, argumentation, ordkendskab samt faglig læsning og skrivning.

Målet er at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

Undersøgelse

 • at have viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • at formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • at have viden om indsamling og vurdering af data, samt kunne indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
 • at kunne konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbej
 • at have viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturf
 • at have viden om biologisk systematik og klassifikation, samt kunne undersøge organismers systematiske tilhørsforhol
 • at kunne undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder samt have viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger
 • at kunne forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer
 • at have viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper
 • at have viden om organismers livsfunktioner samt kunne undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling
 • at have viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper
 • at kunne undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper
 • at have viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof
 • at have viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning, samt kunne undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser
 • at undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale
 • at have viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre milj
 • at have viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition, samt at kunne undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber
 • at have viden om celler og mikroorganismers opbygning, samt at kunne undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale
 • at have viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser
 • at kunne undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer og kende til mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer

Modellering

 • at have viden om og kunne anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • at have viden om karakteristika ved modeller i naturfag
 • at vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger, samt at kunne vælge modeller efter formål ved hjælp modeller, at forklare arters udvikling over tid
 • at have viden om grundlæggende evolutionære mekanismer ved hjælp af modeller, at kunne forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling
 • at have viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling
 • at vurdere anvendelighed og begrænsninger ved modeller for arters udvikling
 • at have viden om stoffer i biologiske kredsløb, samt ved hjælp af modeller, at forklare stoffers kredsløb i økosystemer

ved hjælp af modeller af økosystemer, at kunne forklare energistrømme

 • at have viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer
 • at have viden om, og ved hjælp af modeller, at kunne forklare sammenhænge mellem energistrømme og stofkredsløb

ved hjælp af modeller, at kunne forklare funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem

 • at have viden om sammenhænge mellem stimuli og respons
 • ved hjælp af modeller, at kunne forklare menneskets udvikling og reproduktion fra undfangelse til død
 • ved hjælp af modeller, at kunne forklare kroppens forsvarsmekanismer, samt have viden om faktorer, der påvirker menneskets forsvarsmekanismer
 • ved hjælp af modeller, at kunne forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering
 • at have viden om dyre-og planteceller
 • ved hjælp af modeller, at kunne forklare dna’s funktion
 • at have viden om celledeling og proteinsyntese
 • at have viden om arvelighed og genetik, samt at kunne forklare herom ved hjælp af modeller

Perspektivering

 • at beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
 • at have viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
 • at forklare sammenhænge og mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder
 • at have viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • at forklare hvorledes naturfaglig viden diskuteres og udvikles
 • at have viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
 • at have viden om og kunne diskutere koncekvenser af miljøpåvirkning og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling
 • at sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer og have viden om klimaets betydning for økosystemer
 • at forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer indenfor biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forhold
 • at diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet
 • at forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele
 • at forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt
 • at have viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger
 • at diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger
 • at have viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelses metoder
 • at beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi
 • at have viden om og kunne koble biologiske processer til anvendelse inden for bioteknologi
 • at kunne forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi
 • at have viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi
 • at sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer
 • at have viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget
 • at diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion
 • at diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt
 • at have viden om naturforvaltning

Kommunikation

 • at anvende viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
 • at kommunikere naturfaglig viden ved hjælp af egnede medier, samt vurdere kvaliteten af egne og andres naturfaglige kommunikation
 • at kunne arbejde kildekritisk samt vurdere gyldigheden af egne og andres argumentation
 • at kunne formulere en påstand og argumentere for den med naturfaglig viden
 • at have viden om forskellige kvalitetskriterier ved forskellige naturfaglige argumenter
 • at have viden om begreber og fagudtryk, der sætter eleven i stand til at læse og skrive naturfaglige tekster
 • såvel skriftligt som mundtligt, at udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
 • at have viden om naturfaglige teksters opbygning, formål samt krav til objektivitet