Corona – skolen lukker ned

(09.08.2020) Update no. 11

Update no. 11 – Skolestart

(04.06.2020) Update no. 10

Kære forældre

Om end skolerne stadig fungerer under nødundervisningsbekendtgørelsen, synes jeg godt vi kan tillade os at sige, at skoledagene for jeres børn langsomt nærmer sig normalen. I næste uge er der sågar åbnet op for igen at afholde morgensang, så dét prøver vi af på onsdag – hvis vejret tillader det – og vurderer derfra, om vi tør binde an med det oftere.

Bagsiden af ”normaliseringen” er risikoen for at glemme, at smitten stadig skal tages alvorligt. I må derfor meget gerne hjælpe os med at huske børnene på retningslinjerne ang. håndhygiejne og afstand.

I disse dage går vi og overvejer, hvordan skoleåret bedst kan afsluttes for afgangsklassen. Mens det ligger fast, at vi ikke kommer til at lave vores normale sommerafslutning d. 25. for alle (altså samling i salen, spisning i skolegården, lejrskolebilleder osv.), er der til gengæld stadig mulighed for at fejre 9. klasse med en dimission. I øjeblikket undersøger vi, hvor mange vi kan få lov at være med til sådant et arrangement. Hold øje med skolenyhederne i næste uge for nærmere information.

 

(19.05.2020) Update no. 9

Klik her: Update no. 9

 

 

(10.05.2020) Update no. 8

Kære forældre

Efter Statsministerens udmelding i torsdag er der endelig ved at være lys for enden af tunnellen!

I den anledning får I to mails herfra: Dels den I læser nu, dels én med skema for de kommende to uger.

Som alle nok er opmærksomme på, åbner skolerne op for ALLE elever fra og med d. 18. maj, og dette gælder naturligvis også for Refsvindinge Friskole.

Godt nok ligger det fast, at vi åbner. Men vi ved endnu ikke under hvilke betingelser.

Hvis kravene til afstand, hygiejne og afstand i klasseværelserne bibeholdes, og hvis vi fortsat skal afvikle mest mulig undervisning udendørs, bliver pladsen trang og undervisningen besværlig.

Af den grund undersøger vi i øjeblikket mulighederne for at have en klasse eller to på en anden lokalitet i lokalområdet. Men altså kun, hvis det bliver nødvendigt.

Når de nærmere retningslinjer er meldt ud af ministeriet og vores planlægningen er færdig, vender jeg tilbage med nærmere info om, hvem der skal være hvor, i hvor mange timer ect.

Endnu er alt ikke som det plejer – men det ændrer ikke på, at vi GLÆDER OS til at se de ældste elever igen inden længe!

Med venlig hilsen

Kasper

 

(20.04.2020) Update no. 7 

Kære forældre

Efter megen forberedelse er vi endelig kommet i gang med genåbningen. Det var en kæmpe fornøjelse at tage imod børn og voksne onsdag morgen. Og dejligt at mærke, at børnenes glæde ved at se hinanden og de voksne igen oversteg nervøsiteten ved, at meget var anderledes, end det plejer at være.

Børnehaveklasse til 5. klasse
De yngste elever fortjener stor ros for deres indsats med at lære og efterleve de mange nye retningslinjer og procedure – en ros, som jeg også tænker må gå ud til jer forældre. For børnene virker godt forberedte hjemmefra.
Naturligvis er der undervejs dukket ting op, som vi vil justere, og også tilføjelser til de retningslinjer, vi allerede har meldt ud. I den forbindelse skal nævnes: • Børnene skal ikke tage legetøj med hjemmefra. • Om morgenen: Prøv så vidt muligt at komme tæt på den ”officielle” mødetid. Kommer man før, f.eks. fordi busserne ikke passer så godt, venter man udenfor.

De lovede siddehynder blev ikke leveret som lovet. Men jeg er blevet forsikret, at de nu er pakket og på vej.

SFO:
Tak for alle jeres tilbagemeldinger i spørgeskemaet ang. SFO-behov i uge 16-17. I næste uge kommer mail med et tilsvarende skema for uge 18-19.

6. til 9. klasse
Også de ældste elever er værd at rose. Vi ved, at udsigten til yderligere fire ugers hjemmeskole var svær for nogen at overskue. Men ikke desto mindre går de på med krum hals og har taget godt imod de nye tiltag, der er sat i værk.
Lærerne er stadig tilgængelige og tilstede ved videomøder, mail og telefon. Følg med i klasselærernes mails herom. Efter genåbningen for de yngste har mange af lærerne dog også halve og hele dage med undervisning på skolen, og disse dage er det svært også at være der for de ældste elever.
Vi prøver konstant at afveje indsatsen, men håber om forståelse for, at vi stadig arbejder inden for bekendtgørelsen om nødundervisning. Hvor gerne vi end vil, er det derfor ikke realistisk, at alle elever får samme faglige udbytte, som de ville have fået under normale omstændigheder.

Hav det godt derude alle sammen og pas godt på hinanden.

/Kasper

 

 

(16.04.2020)  Klik på links for at se update no. 6

Skrivelse: Update no. 6

Skema: Skema og plan, 0. til 5. klasse

Artikel: Artikel – Sådan forbereder du dit barn på at vende tilbage

(09.04.2020) Update no. 5

Kære forældre

Efter statsministerens meddelelse om delvis genåbning af Danmark, herunder skolegang for 0. til 5. klasse,
er mange af jer givet vis spændt på at høre, hvordan vi griber dette an på Refsvindinge Friskole, og hvordan
det kan passes sammen med jeres egen hverdag.
I brevet her vil jeg dels melde ud angående opstart og tidspunkter, dels bede jer med børn i SFO melde
tilbage, hvad I tænker at have af SFO-behov. Endelig er der information ang. aflysninger og lignende.
Tilbagemelding ang. SFO sker med nogle få klik – se mailen ”SFO-BEHOV (uge 16-17)”, som er sendt til alle
forældre i 0. til 5. klasse. Alle, som er tilmeldt SFO, bedes melde tilbage.
Jeg går i dette brev ikke ind i alle de regler og procedure, vi har planlagt ang. eksempelvis aflevering,
hentning, hygiejne, øget rengøring, opdeling af klasser mv. Disse ting bliver uddybet i senere brev fra mig.

1. Opstart:
Første skoledag for 0. til 5. klasse bliver onsdag d. 15. april. Angående tidspunkter, se punkt 2. Angående
morgen-SFO, se punkt 3.
Bemærk: Som forældre skal I ikke følge jeres børn indenfor, men sige farvel ved bilerne (se dog undtagelse
ang. SFO). Vi vedhæfter i næste update en oversigt over, hvor børnene skal mødes med deres klasselærer
(udenfor).
Skolens voksne er også parat til at guide børnene fra parkeringspladsen.
Nødpasning 14. april: Der er fortsat nødpasning på skolen tirsdag d. 14. april efter samme regler som hidtil.
Giv Ketty besked senest kl. 18. d. 13. april, hvis I har brug for det.

2. Mødetider:
Eleverne møder alle dage efter nedenstående mødeplan:
Mødetiderne for klasserne er: Hvor har klasserne base:
Bh.klasse: 8.00 – 12.15 Børnehaveklassen (egen klasse)

1. klasse: 8.00 – 12.30 2. klasse (ved siden af kopirummet)

2. klasse: 8.00 – 12.45 6.A og 6.B (glasgangen ved salen)

3. klasse: 8.05 – 13.00 3. klasse (egen klasse)

4. klasse: 8.10 – 13.15 4. og 5. klasse (egen klasse)

5. klasse: 8.00 – 13.15 8. klasse + fællesareal ovenpå (de stores hus)

De fleste klasser har egen ind- og udgang. Derfor er der ikke lang tid mellem ankomst-tidspunkter.
Frikvartererne forskydes i løbet af dagen, for at undgå at klasserne blander sig. Derfor er gå-hjemtidspunkterne ikke ens for klasserne.

3. SFO
SFO er som udgangspunkt åben i normal åbningstid fra 6.10 til 16.30.
MEN i SFO-tiden er der stor risiko for smittespredning. Derfor henstiller vi til, at SFO bruges så lidt som
muligt. Vi er klar over, at dette ikke er muligt for alle.
Det vil være os en stor hjælp, hvis vi på forhånd har en fornemmelse af, hvor mange børn, vi skal forvente i
SFO. Jeg vil derfor bede alle, der er tilmeldt SFO, om at klikke på linket i mailen ”SFO-BEHOV (uge 16-17)”,
som er sendt til jer.
Opslagstavlen, som I kender den fra SFO, kommer til at hænge udenfor. En ansat skriver her de vanlige
bemærkninger ang. hentning mv.
Børnene skal ikke krydses ind i SFO, som de plejer. Dette gøres i stedet i klassen i sidste time.

4. Håndvask
Det er meget, meget vigtigt, at børnene vasker hænder flere gange i løbet af skoledagen.
Vi skal nok hjælpe dem med at gennemgå, hvornår det skal ske. Men forinden må I meget gerne træne med
dem, hvordan man gør.
Se denne video: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender

5. Sygdom og andet
Myndighedernes udmelding er, at alle børn i 0. til 5. skal i skole. Men der er undtagelser:
– Har børnene symptomer på COVID-19, skal de holdes hjemme. Dette gælder også ved milde
symptomer.
– Børnene skal blive hjemme til 48 timer efter symptomophør.
– Hvis barnet eller andre i husstanden er særligt udsat kan der efter dialog med skoleleder laves
særlige aftaler.

6. Næste update
Som sagt kommer endnu en update, inden vi åbner på onsdag. Læs her bl.a. om:
– Første skoledag: hvor skal børnene gå hen?
– Opdeling af klasser og indretning af lokaler.
– Hygiejne: etablering af vaskestationer ude og inde. Legetøj og iPads.
– Rengøring: hvor sætter vi ind med øget rengøring under og efter skoletid.
– Hjemmeskole for 6. til 9. klasse
Udgangspunktet for skemalægningen er at minimere antallet af voksne, som børnene er i kontakt med.
Derfor er børnene de fleste dage sammen med den samme voksen + evt. en støttelærer.
Skema for alle klasser fremsendes særskilt snarest.

7. Aflysninger:
Den del af skolelivet, som ikke er almindelig undervisning, er indtil videre suspenderet. Opsummerende er følgende derfor aflyst:

– Arbejdsdag lørdag d. 18. april
– Fællesspisning i overbygningen 21. april
– Førskoledage for kommende børnehaveklasse (berørte får mail herom)
– Lejrskole 12. til 15. maj
– Praktik for 8. klasse uge 25.
– Skoleafslutning 25. juni

9. klasse har et stort ønske om en dimission, og det vil vi rigtig gerne give dem. Vi overvejer, hvordan den
kan skrues sammen, evt. med videodeltagelse af interesserede.
Generalforsamlingen, som vi tidligere har aflyst, kan af hensyn til forsamlingsforbuddet tidligst afholdes i
september.
Til sidst:
Det er et ganske omfattende og detaljeret regelsæt, der er lavet for skolerne. Heldigvis har vores skole nok
bedre betingelser end de fleste for at lave de nødvendige foranstaltninger. F.eks. har vi god plads, ikke så
store klasser og gode muligheder for at etablere vaskestationer mv.
Men først og fremmest er vi vant til at hjælpe og tage hensyn til hinanden og få tingene til at fungere. Det
er der brug for i disse tider.
Det bliver omstændeligt at lave skole, ingen tvivl om det. Men vi er klar til opgaven – og vi GLÆDER OS til at
se børnene igen!
Med venlig hilsen
Kasper

(07.04.2020) update no. 4

Kære forældre

Som I garanteret har bemærket, at er skolerne mindste klasse omfattet af den delvise genåbning af Danmark gældende fra 15. april, og foreløbigt ligger følgende fast:

– 0. til 5. klasse genoptager skolegang fra onsdag d. 15. april.

– SFO genåbnes

– Øvrige klasser fortsætter med hjemmeskole frem til 10. maj.

Det der IKKE ligger fast er bl.a.:
– Mødetider: Det synes næsten sikkert, at 0. til 5. ikke uden videre vil genoptage deres normale skema og ej heller kan regne med samme komme-gå-tider, som vanligt.
– Sundhedsmæssige foranstaltninger: Der arbejdes i øjeblikket på et sæt af retningslinjer til skolerne. Hvor indgribende disse bliver ift. børnenes hverdag og planlægningen af deres skolegang, ved vi ikke endnu. I princippet er der en risiko for, at retningslinjerne kræver så meget forberedelse, at vi ikke kan komme på plads til den 15. april. Jeg opfatter dog dette som ganske usandsynligt.
Vi arbejder på skolens med afklaring af disse – og mange andre – spørgsmål. Og jeg vender tilbage, så snart vi har noget mere konkret på plads.

Jeg håber, I alle har det godt derude. Det er ikke altid lige let, men jeg håber I trods alt når at nyde vejret og hinanden i disse mærkværdige tider.

De bedste hilsner

Kasper

(24.03.2020) Update no. 3 

Kære forældre
Det var nok ventet af de fleste, men i går blev det så meldt officielt ud:
Den nuværende situation med hjemmeskole og nødpasning forlænges én uge (uge 14), hvorefter der som
hidtil planlagt er Påskeferie i uge 15 til og med mandag d. 13. april. Ingen ved, om der kommer en yderligere
forlængelse, men risikoen er der.
HJEMMESKOLE:
I går mandag “mødtes” lærergruppen til videokonference mhp. at samle op på den forgangne uge og få en
status på hinanden. Det gennemgående indtryk var, at det forholdene taget i betragtning, går godt i
klasserne.
Familiernes omstændigheder er meget forskellige, men overordnet ser vi ud til at have ramt en passende
mængde af materiale og opgaver.
Ud fra tilbagemeldingerne fra jer forældre, samt erfaringerne på tværs af klasserne, kan der komme
justeringer rundt omkring. Gælder det jeres børns klasser, vil I høre herom fra klassens lærere.
I lyset af den forlængende periode vil vi i nogle klasser undervejs variere lidt i udbuddet af fag – f.eks. få mere
naturfagligt med – men i så fald med reduceret arbejdsmængde i andre fag. Desuden kan der i nogle klasser
blive taget hul på elevsamtalerne ml. elev og klasselærer. Naturligvis per iPad/computer.
NØDPASNING:
Nødpasning fortsætter som hidtil og er fortsat kun beregnet på børn, hvis forældre skal varetage vitale
arbejdsfunktioner i samfundet og som ikke har kunnet finde alternative pasningsmuligheder. Ketty skal
fortsat kontaktes senest kl. 18 dagen før på tlf. 4058 8905. Hidtil har vi haft pasning næsten alle dage for
mellem ét og tre børn.
LEJRSKOLE:
Årets lejrskole for bh.kl. til 6. klasse var allerede planlagt til d. 11.-15. maj. Desværre er det meget vanskeligt
at forestille sig, at vi til den tid har en situation, hvor det er forsvarligt at tage af sted med så mange børn og
voksne. På den baggrund er lejrskolen desværre aflyst.
Vi vender tilbage mht. økonomien forbundet med aflysningen samt eventuelle muligheder for at lave en
anden fælles aktivitet senere på året.
Det er en svær tid for mange. Jeg håber I har det godt derude og passer på hinanden.
Med venlig hilsen
Kasper

(d. 12.03 kl 20.40)

Til orientering hermed situationen som den er nu og tegner sig for den kommende tid:

  1. Nødberedskabet har været på plads og i alt 12 børn har været her henover dagen – 1000 tak for jeres indsats for at finde alternative løsninger!
  2. Lærergruppen samles i morgen formiddag. Bla. med henblik på at fastlægge nødpasningsvagtplan for de kommende uger og for at drøfte, hvordan vi organisere hjemmeskole for jeres børn.
  3. Hjemmeskole – i form at hjemmeopgaver, arbejde på undervisningsportalerne, video-undervisning eller andet – sættes senest i værk fra på mandag d. 16. marts. 9. klasse, der har afgangsprøver lige om hjørnet, er allerede i gang.
  4. I gårdagens udmelding fik jeg medtaget den generelle formulering fra myndighederne, hvori nødberedskabet er omtalt som en kommual opgave. Jeg vil derfor understrege, at vi opfatter nødbesredskabt som vores opgave, ikke kommunens. De kommende ugers nødberedskab finder derfor naturligvis sted her på skolen og som udmedlt åbent fra 6.10 til 16.00.

Yderligere update udsendes i morgen d. 13.03

(d. 11.03 kl. 23.18)

SKOLEN LUKKER NED – HOLD JERES BØRN HJEMME

Statsminister Mette Frederiksen har på et pressemøde i aftes, onsdag den 11. marts, annonceret, at
myndighederne nu lukker al nødvendig aktivitet på skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner
ned. Dette skyldes den hurtige spredning af Corona virus.
Anbefalingen er, at børn om muligt passes hjemme allerede fra i morgen torsdag den 12. marts, og at alle
skoler senest fra på mandag den 16. marts alle er lukkede i foreløbigt 14 dage. Inden på mandag er det
myndighedernes opgave i samarbejde med kommunerne at oprette ordninger for såkaldt »nødpasning« for
de forældre, der varetager opgaver, som kræver, at de skal på arbejde.

For Refsvindinge Friskole betyder det følgende for de kommende to dage, torsdag og fredag:

• Alle børn skal i udgangspunktet holdes hjemme fra skole.

• Vi etablerer et nødberedskab på skolen, men kun for børn, som grundet forældres arbejde i
sundhedssektoren, plejesektoren eller anden essentielt arbejde ikke kan passes på anden måde.

• Nødberedskabet er åbent til vanlig tid kl. 6.10.

• Vi lukker senest kl. 16, men ser meget gerne, at børnene hentes før da.

Fra og med mandag d. 16. marts og to uger frem:
Vi har ikke i skrivende stund mulighed for at sige, hvordan den såkaldte nødpasning præcist bliver
organiseret og hvem den bliver en mulighed for. Vi vender tilbage herom senest på fredag.
Herudover henstiller vi til, at man følger mediedækningen af udvikling og nøje følger de instrukser, som
myndighederne giver.
Med venlig hilsen
Kasper