Skole- hjemsamarbejde

Skolen har et formålsbestemt samarbejde mellem hjem og skole, der overordnet fremmer elevernes alsidige udvikling, herunder:

Klasseforældremøder; hvor årets undervisningsindhold i de enkelte fag præsenteres for forældrene. Desuden drøftes klassens sociale forhold samt de fælles klassearrangementer, der skal være i det kommende skoleår. Forældre og elevers ideer og ønsker medtages i beslutningerne.

Forældresamtaler; mindst en gang årligt, hvor det enkelte barns faglige og sociale udvikling diskuteres. Skole – hjemsamarbejde, hjemmearbejde og emner af mere generel karakter drøftes ligeledes. Udover forældrene deltager klasselæreren, matematiklæreren og evt. andre lærere, hvis det ønskes.

Hvis klasselæreren finder det frugtbart, kan eleverne fra og med 3. klasse være med i dele af samtalen. Disse samtaler er ikke formaliseret, men indeholder som regel følgende punkter: Elevens faglige udvikling i de forskellige fag, lektier, personlig trivsel, trivsel i klassen, deltagelse i skolens- og klassens fællesskab med mere.

Elevsamtaler; ligeledes mindst en gang årligt. Samtalernes indhold er ikke formaliseret, men indeholder som regel en drøftelse af børnenes faglige- og sociale udvikling. Desuden er det naturligt at det enkelte barns trivsel i forhold til klassen og skolens fællesskab diskuteres.

”Stort” forældremøde; en gang årligt. Det er i dette forum, man som forældre får mulighed for at diskutere – og tage stilling til emner og spørgsmål af mere generel karakter, der vedrører hele skolen og SFO. Mødet har ikke besluttende myndighed, men forslag, der bringes op på mødet vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelse og lærergruppe. Som indledning til drøftelse af de generelle temaer, er der som regel et oplæg eller et foredrag.

Fælles arrangementer; i den grundtvig-koldske skoletradition værdsættes fælles oplevelser, som en del af elevens alsidige og personlige udvikling, højt. Dette kommer blandt andet til udtryk ved de mange fælles arrangementer, vi pt. har i løbet af skoleåret på Refsvindinge Friskole: Julebazar, juletræsfest, skolefest og skoleafslutning.

De overordnede rammer for fællesarrangementerne lægges af bestyrelse og skolens ansatte, men indhold og undervisningsproces skabes i samarbejde mellem lærere og elever.

Fælles lejrskoler fra børnehaveklassen til 6. klasse er en væsentlig tradition på Refsvindinge Friskole. Det overordnede indhold og valg af lejrskolens fysiske placering foretages af lærerne, men eleverne har et stort ansvar i forhold til planlægning af fælles faglige- og sociale aktiviteter.

7. klasse er hvert år på Bornholm. Udover elevernes involvering i planlægningsfasen, fortæller de om de mange faglige og sociale oplevelser ved skolens sommerfest til forældre, skolekreds og øvrige elever.

8. klasses tur går typisk til et naboland eller til København. Eleverne tages med på råd i valg af destination og faglige indhold.

9. klasse besøger en europæisk storby. På skolen vægtes den internationale dimension højt, idet vi anser den mellemfolkelige forståelse for en vigtig faktor for elevernes personlige og alsidige udvikling.

Emneuger; der er mindst to fastlagte emneuger årligt, hvor eleverne arbejder med det samme overordnende emne på tværs af klasserne. Der arbejdes både fagligt og kreativt, og de valgte emner belyses tværfagligt. Formålet med emneugerne er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i et fælles emne, at de arbejder selvstændigt inden for forskellige undervisningsformer og udtryksmidler, samt at det sociale fællesskab styrkes.

”Klassens dage”; på disse dage planlægger klasselæreren i samarbejde med klassens elever dagens indhold, der oftest har både et fagligt og socialt indhold.