Børnehaveklasse

Børnehaveklassens overordnede mål

Undervisningen i børnehaveklassen skal medvirke til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige og personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære samt gøre barnet fortrolig med skolen.

Det tilstræbes, at eleverne som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Børnehaveklassens indhold og mål

Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter.

Undervisningen skal tilstræbe, at eleverne udvikler lyst og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til, at eleverne forberedes på den videre skolegang.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab.

Dansk i børnehaveklassen

Målet for arbejde med dansk i børnehaveklassen er at opbygge nysgerrighed og lyst til at arbejde med sproget generelt. At give eleverne mulighed for at styrke og udvikle deres sproglige- og skriftsproglige færdigheder, således at de er parate til at begynde den egentlige læse- og skriveindlæring i 1. klasse. Der arbejdes bevidst i hele børnehaveklasseforløbet med sproglig opmærksomhed på følgende områder:

 • Lyttelege
 • Lege med rim og remser
 • Lege med stavelser (klappe stavelser)
 • Lytte til hinanden – tale efter tur
 • Lege med sætninger
 • Sætte ord sammen til nye ord
 • Lytte til fortælling og oplæsning
 • Samtale om dato, måned, tid – årets gang samt mærkedage
 • Lege med forlyde, indlyde og udlyde i lydrette ord
 • Kendskab til alfabetet (bogstavernes navne, lyde og udseender)
 • Sætte bogstaver sammen til ord

Matematik i børnehaveklassen

Målet med undervisningen i matematik er at opbygge nysgerrighed og lyst til arbejde med matematikkens forunderlige verden, så eleverne fremover er parate til, har lyst til og mod på at videreudvikle de kendskabsområder, de har med fra børnehaveklassen.

I børnehaveklassen har denenkelte elev mulighed for at få kendskab til:

 • Tallene fra 0 til 20
 • Titabellen
 • At aflæse “øjne” på en terning
 • At lægge “små” tal sammen
 • At trække “små” tal fra hinanden
 • Brug af kugleramme
 • Diverse spil der fremmer talforståelsen
 • Egen fødselsdag og alder
 • Antal dage i en uge
 • Kalender/datoer
 • Brug af sømbræt
 • Begreber som: mindst, miderste, størst, lige mange, flest, færrest, foran, bagved og ved siden af
 • Kroner og øre
 • Mønstre
 • Figurer som: trekant, cirkel, rektangel og kvadrat
 • At ting kan måles
 • Klokken, hele og halve timer

Naturen og samfundsmæssige sammenhænge

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet viden og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kende til årets og døgnets gang
 • at kende forskellige vejrfænomener
 • at kende til forældres arbejdspladser
 • at kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner
 • at kende til god hygiejne, herunder håndvask
 • at kende til sund kost
 • at kende til hvordan man færdes i trafikken
 • at kende til dyr, der lever i nærområdet

Historie og religion

Målet for arbejdet med historie og religion er at skabe nysgerrighed og forståelse for vores kulturelle baggrund samt skabe interesse for det videre arbejde i disse fag. Der arbejdes på, at eleverne får indblik i følgende områder:

 • Vikingetiden
 • Middelalderen
 • De nordiske guder
 • Skabelsesberetninger
 • Den danske kongerække

Det praktisk/musiske

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama, spil på rytmeinstrumenter og bevægelse.
 • Bevægelse og motorik
 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til:
 • at beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed
 • at beherske finmotoriske bevægelser
 • at kombinere sprog med fysiske handlinger
 • at udvikle sig grovmotorisk gennem idrætsaktiviteter og bevægelseslege
 • fortroligt at bruge idrætsredskaber
 • at forstå kroppens muligheder og begrænsninger

Sociale færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at etablere og vedligeholde venskaber samt lege med børn med andre normer
 • at være med til at opbygge spilleregler i klassen
 • at tage del i ansvaret for fællesskabet i klassen
 • at kunne bruge sproget hensynsfuldt i forbindelse med konflikter og konfliktløsninger
 • at modtage og forstå en kollektiv besked samt handle derefter
 • gennem undervisningen og leg opleve betydningen af at have venner
 • at blive bekendt med eget ansvar om gode relationer til både børn og voksne
 • at kende til almindelige samværsregler i klasseundervisning
 • at kunne tage initiativ, foretage valg og fastholde valget
 • at kunne fordybe sig i individuelt arbejde og samarbejde i mindre og større grupper