Dansk

Formål for faget dansk

Formålet med danskundervisningen er at oplive, udvikle og fremme elevens forståelse for sproget, som det middel, der knytter os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber.

Undervisningen skal give eleverne lyst, fantasi og engagement, så de får glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme, oplevelser, meninger, fiktive historier, fakta og fortællinger med mere.

Gennem kendskabet til mange forskellige genrer lærer eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Disse erfaringer skal blandt andet styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng.

 

Delmål – efter 2. klassetrin

På Refsvindinge Friskole påbegyndes danskindlæringen i børnehaveklassen. Her får børnene grundig indføring i bogstavernes form og lyde gennem konkrete og legende aktiviteter. Hovedvægten er dog lagt på sproget og samtalen som konfliktløsende kommunikationsmiddel og som middel til at udtrykke sine egne ønsker og behov i fællesskabet. Dette styrker de sociale relationer både i klasserummet og på legepladsen.

Det kommunikative aspekt i undervisningen målrettes således, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at respektere egen og andres deltagelse i fællesskabet, ved aktivt at lytte og ytre sig efter tur
 • at udtrykke sig om egne oplevelser og relationer hentet fra hverdagssituationer
 • at bruge sproget som bærende element i samarbejde og sociale relationer
 • at anvende sprog og kommunikation som udtryksform, herunder dramatisk arbejde.
 • at fortælle om og indgå i samtale om andres og egne tekster og billeder
 • at kunne anvende it som kommunikations- og udtryksform, herunder skrift, billede og lyd.
 • at undres og forundres

Læseundervisningen foregår i tæt samarbejde med forældrene. Læseundervisningen målrettes således, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at læse alderssvarende tekster
 • at anvende enkle læsestrategier i mødet med ukendte ord
 • at genfortælle og fortolke alderssvarende tekster
 • at være bevidste om eget læseniveau
 • at afkode bogstavernes lyde i forskellige ord
 • at kunne stave og læse de mest anvendte ord
 • at kunne læse og skelne mellem forskellige typer af tekster
 • at kunne bruge tekst og forforståelse til at skabe sammenhæng i den generelle forståelse
 • at kunne skelne mellem informerende og fortællende tekster

Det fortolkende aspekt i undervisningen målrettes således, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at eksperimentere med sprog, billede og fortælling
 • at følge forløbet i en fortælling med begyndelse, midte og slutning
 • at anvende og forholde sig til enkle virkemidler i sprog, billede og lyd
 • at have viden om og kunne forholde sig til tema, genre, forløb og personskildring
 • at kunne anvende egen viden, erfaring og idéer til fortolkning af teksters emne
 • at kunne indgå i samtale om tolkning af enkle tekster
 • at kunne relatere teksters tema til eget liv

Det fremstillende aspekt i undervisningen målrettes således, at børnene tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne skelne mellem og anvende små og store bogstaver med korrekt skriveretning
 • at kunne strukturere egne tekster i forhold til titel, begyndelse, midte og slutning
 • at have viden om og kunne fortælle om/præsentere tekster, billeder, drama i klassen eller i nære omgivelser
 • at kunne evaluere samt give og modtage respons
 • at forstå sammenhængen og samspillet mellem billede og tekst, og selv kunne udarbejde sådanne produkter

 

Delmål – efter 6. klassetrin

Målet er, at undervisningen i Kommunikation skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at indgå respektfuldt i forhold til hinandens forskelligheder og at kunne tage forskellige debatroller
 • at samtale, lytte aktivt og løse konflikter ved hjælp af samtalen
 • at udtrykke sig mundtligt i et varieret sprog om følelser, fantasi og f.eks. emner, de har en viden om.
 • at være kritiske i forhold til sprog og sprogbrug og kende brugen af sproglige virkemidler, herunder at bruge stemmen og kropssproget bevidst i en mundtlig fremstilling
 • at samtale om tekster og andre udtryksformer og drage paralleller til egne erfaringer og oplevelser
 • at vidensdele og kommunikere fornuftigt på internettet
 • at samtale i enkle situationer og finde ligheder mellem dansk, norsk og svensk

Målet er, at undervisningen i Læsning skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at læse sikkert og med god forståelse
 • at kende forskellige læsestrategier og udvikle læsehastigheden
 • at bruge stemmens virkemidler til at læse egne og andres tekster op med indlevelse
 • at udvikle lysten til at læse som en berigende del af livet
 • at læse forskellige genrer herunder såvel skøn- som faglitteratur
 • at genfortælle læste tekster og at gengive hovedindholdet ved hjælp af notatteknik
 • at dramatisere læste og fortalte historier
 • at læse, forstå og fordybe sig i forskellige former for litteratur – nyt som ældre og af forskellig sværhedsgrad
 • at kende til kildekritik og dermed vurdere teksters perspektiv på et emne og anvendelighed
 • at benytte søgerelaterede læsestrategier og forholde sig kritisk til tekstens relevans

Målet er, at undervisningen i Fremstilling skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • at kunne udtrykke sig gennem det skrevne og opleve glæden ved, at andre læser ens tekst
 • at skrive forskellige genrer i et klart og forståeligt sprog
 • at skrive med en personlig, sikker og læsbar håndskrift
 • at opnå sikkerhed i forbindelse med grammatik og tegnsætning
 • at bruge ordbøger som hjælp til stavning
 • at kunne bruge computeren som et hjælpemiddel i forbindelse med skriveprocessen samt som kommunikationsmiddel
 • at kunne indhente oplysninger og søge viden samt strukturere sit arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre
 • at formidle og fremlægge deres produkter for andre
 • at give og modtage respons som led i en udviklende arbejdsproces

Målet er, at undervisningen i Fortolkning skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne forstå og beskrive teksten ved at læse på, mellem og bag linjerne.
 • at undersøge tekstens fortællervinkel og virkemidler.
 • at udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabende arbejde af teksten.
 • at sætte teksten i forhold til andre værker.

Færdigheds- og vidensmål – efter 9. klassetrin

 Fremstilling

Målet er, at eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation, som følgende delelementer beskriver:

 • Eleven kan planlægge elementerne i en fremstilling som fx processen fra idé til færdigt produkt, organisere samarbejde i gruppen og har viden om opgave- og problemformulering og komplekse fremstillingsprocesser.
 • Eleven kan forberede sig ved at indsamle oplysninger og disponere indholdet med viden om målrettede dispositions- og formidlingsmetoder
 • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner, sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter og har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer og varierede udtryksformer.
 • Eleven kan give respons af faglig relevans ud fra sin viden om fx fremstillingsformer, sproglig stil og genretræk.
 • Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout.
 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og kan præsentere større multimodale produkter.

Læsning

Målet er, at eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere tekstens betydning i deres kontekst:

 • Eleven kan finde en tekst med sin viden om afsenderforhold og genrer på internettet, om faser i informationssøgningen og viden om kildekritisk søgning.
 • Eleven kan forberede sig på tekstens indhold før læsningen via sin viden om genretræk og førlæsestrategier og kan skaffe sig et overblik over forskellige typer teksters opbygning og kan derved afgøre, hvordan en tekst skal læses.
 • Eleven skal kunne variere sin læsehastighed efter, hvad der læses og hvilket formål læsningen har. Ligeledes skal eleven kunne læse komplekse tekster med låneord. Eleven skal have viden om sammenhængen mellem ordgenkendelse og læsehastighed.
 • Eleven skal kunne identificere teksters virkemidler og desuden kunne læse tekster, der anvender fx sociolekter og formelt sprog. Ligeledes skal eleven være i stand til at forstå ordvalgets betydning for tekstens budskab.
 • Eleven kan forstå komplekse tekster, har viden om tekstelementers opbygning og funktion, og kan benytte denne viden til vurdering af teksters formål og perspektiv.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem tekst og kontekst, kan sætte tekster ind i en sammenhæng og kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst.

Fortolkning

Målet er, at eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster, som følgende delelementer beskriver:

 • Eleven har viden om fortolkningsorienterede læsestrategier og kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.
 • Eleven har viden om og kan følge forløb og komposition i komplekse fortællestrukturer og kompositioner.
 • Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller, og kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed.
 • Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier og kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst samt har viden om metoder til sammenstilling af undersøgelsens elementer.
 • Eleven kan vurdere teksters form og diskutere forskellige fortolkninger af en tekst og fremstilling af identitet i tekster.
 • Eleven har viden om og kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition herunder dansk litteraturs kanon og udvikling i litteraturhistorien. Ligeledes skal eleven kunne sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger og mulige fremtidsperspektiver.

Kommunikation (dialog, krop, it, sprog/kultur og sproglig bevidsthed)

Målet er, at eleven skal kunne deltage reflekteret og informeret i kommunikation. Målet er at udvikle elevens evne til at indgå åbent og aktivt i en dialog

 • Eleven kan anvende forskellige retoriske virkemidler og argumentationsformer.
 • Eleven kan bruge digital kommunikation. Eleven kan forholde sig til etiske problemstillinger i den digitale kommunikation.
 • Eleven har kendskab til svensk og norsk
 • Eleven kan begå sig ud fra komplekse sproglige og kulturelle normer i en globaliseret verden.
 • Eleven har viden om sprogets virkning og nuancer, samt mangeartede funktioner.

 Overordnet er målet med undervisningen i dansk følgende:

 • at eleverne udvikler sig til hele mennesker, der positivt forstår at udnytte de egenskaber og den faglige formåen, som den enkelte indeholder.
 • at eleverne er parate til at forlade skolen med mod på at deltage aktivt og konstruktivt i det omliggende samfund med forståelse for egne og andres ressourcer og med lyst og nysgerrighed til fortsat at dygtiggøre sig.