Engelsk

På Refsvindinge Friskole begynder engelskundervisningen i 2. klasse med to ugentlige lektioner. Det har vi valgt frem for at begynde engelskundervisningen i 1. klasse med en ugentlig lektion de første to skoleår.   Vi mener, det faglige udbytte bliver større, når timerne ligger koncentreret på ét skoleår.

Vi arbejder i engelskfaget frem mod det mål, at eleverne kan benytte det engelske sprog på vores udlandsrejser i 8. og 9. klasse.

Delmål – efter 4. klassetrin.

Målet er, at undervisningen i mundtlig kommunikation skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå formålet og hovedindholdet i korte fortællinger
 • at kunne deltage i enkle, spontane samtaler om nære emner
 • at kunne præsentere sig selv
 • at kunne anvende de hyppigst forekommende ord og sætninger
 • at have en viden om ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord og forholdsord
 • at anvende simple gættestrategier eller alternativer til forståelse af ukendt ordforråd
 • at kunne deltage aktivt i sproglige aktiviteter og lege herunder rollespil og drama

Målet er, at undervisningen i skriftlig kommunikation skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå hovedindholdet af enkle tekster
 • at bruge billeder og ordlister som støtte til læseforståelse
 • at skrive enkle tekster
 • at bruge enkle nutids- og datidsformer samt at have viden om bøjningsformer af udsagnsord.
 • at bruge ordlister og billedordbøger

Målet er, at undervisningen i kultur og samfund skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå små historier om dagligdag i engelsksprogede samfund samt fortælle om egne traditioner og dagligdag
 • at have viden om forskellige levevilkår i engelsksprogede områder samt kulturs betydning for forståelse af sig selv og andre
 • at have viden om forskellige typer af engelsk i verden
 • at have kendskab til enkle engelsksprogede medier

 

Delmål – efter 7. klassetrin.

Målet er, at undervisningen i den mundtlige kommunikation skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen samt at forstå hovedindholdet i lyd- og billedmedier af passende sværhedsgrad, der omhandler fakta og fiktion
 • at deltage i kortere samtaler, hvor erfaringer, følelser, holdninger og viden udtrykkes samt give korte sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk
 • at anvende faste sproglige vendinger, et ordforråd af almindeligt brugte ord og fraser fra hverdagssproget samt enkelt fagsprog
 • ved lytning at forstå enkle, letforståelige tekster i almindeligt taletempo, hovedindholdet i lette fagtekster samt detaljer fra tekster indenfor kendte emner
 • at anvende viden om udtalestrategier og sproglige variationer i såvel samtale og præsentation som lytning

Målet er, at undervisningen i den skriftlige kommunikation skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk samt udtrykke oplevelser, følelser og viden i skriftlig form
 • at skrive forståeligt og sammenhængende på engelsk samt anvende de mest grundlæggende bøjningsformer og syntaktiske strukturer
 • at kunne stave hyppigt forekommende ord samt at anvende ordbøger og grammatiske oversigter
 • ved læsning at forstå hovedindhold og sammenhæng samt finde specifikke detaljer i forskellige teksttyper
 • at anvende viden om grammatiske kategoriers funktion samt viden om centrale regler for ordstilling på engelsk i såvel læsning som skrivning og grammatisk arbejde

Målet er, at undervisningen i kultur og samfund skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at udvise viden om enkle kultur- og samfundsforhold samt udvalgte kultur- og samfundsgrupper i engelsksprogede områder
 • at udvise viden om og give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder
 • med forberedelse og støtte at bruge engelsk til internationale henvendelser og deltage i udveksling af enkel information og produkter med elever i udlandet
 • at få kendskab til sproget samt kultur og samfundsforhold gennem TV, film, Internet og bøger af passende sværhedsgrad

 

Delmål – efter 9. klassetrin.

Målet er, at undervisningen i den mundtlige kommunikation skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå forskellige typer af mundtlig engelsk, herunder regionale og sociale varianter
 • at anvende relevant sprogbrug i spontane og uforberedte samtaler
 • at kunne give sammenhængende fremstillinger af emner, der på forhånd er indhentet information om
 • at kunne anvende et præcist og nuanceret ordforråd samt vise kendskab til faste vendinger
 • at anvende kommunikationsstrategier i såvel egen tale som i samtale med andre

Målet er, at undervisningen i den skriftlige kommunikation skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå centrale synspunkter i enkle, argumenterende læste tekster samt have viden om retoriske virkemidler på engelsk
 • at kunne udtrykke sig skriftligt afpasset formål, situation og modtager samt kende til forskellige tekstskabeloner
 • at kunne stave og skrive rimelig præcist samt sætte tegn og anvende funktionel grammatik
 • at anvende modeltekster i arbejdet med egne tekster samt kunne give og modtage respons i det skriftlige arbejde

Målet er, at undervisningen i kultur og samfund skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne handle i spontane internationale kulturmøder samt kunne anvende viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund
 • at anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel samt kunne identificere forskelle på varianter af det engelske sprog på verdensplan
 • at kunne producere multimodale teksttyper på engelsk samt vurdere engelsksprogede tekster i forhold til genre og sprogbrug