Elevudvikling

I alle fag arbejdes der bevidst med at styrke elevernes alsidige personlige udvikling med baggrund i det overordnede læringssyn, som det er beskrevet i skolens formål og værdigrundlag.

Undervisningen er tilpasset det enkelte barns udvikling og evner i anerkendelse af, at børn udvikler sig forskelligt og har meget forskellige forudsætninger. Ved hjælp af undervisningsdifferentiering og under hensyntagen til det enkelte barns forudsætninger, er det skolens mål at støtte børnene i deres personlige udvikling både på det faglige, kreative og personlige plan.

Desuden anses det for meget væsentligt at udvikle børnenes evner til at indgå aktivt i de fællesskaber, de møder i og uden for skolen.

Skolen lægger vægt på elevmedbestemmelse, hvor det er relevant. Elevmedbestemmelsen øges gradvis med afsæt i børnenes udviklingstrin og modenhed.