Prøver og karakterer

Refsvindinge Friskole har på lige fod med alle andre grundskoler pligt til at oplyse om karakterer givet ved 9. klasses afsluttende prøver. Nedenfor er der angivet et link. Linket leder til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor skolens karakterdata vises. Klik på Nyborg kommune og vælg Refsvindinge Friskole

Karakterer

Prøver

For os er det vigtigste, at undervisningen er rettet mod de faglige mål sat for de enkelte fag samt mod de sociale kompetencer, der udvikler børnene til hele mennesker. Gennem alsidig undervisning og faglig fordybelse opnår børnene de færdigheder, der ruster dem til at komme godt videre i uddannelsessystemet samt i et trygt og sikkert miljø opnår det bedst mulige resultat for den enkelte til prøverne. Vi lægger meget vægt på, at fokus på afgangsprøverne ikke bliver styrende for den daglige undervisning.

Karakterer

Vi ønsker, at eleverne lærer at bruge karaktererne konstruktivt i forhold til egne mål og ikke til at rangere sig i forhold til hinanden.

Når børnene modtager en karakter, er vi meget opmærksomme på, at tallet aldrig må stå alene og efterlade eleven i tvivl om, hvad der ligger til grund for det.

Vi arbejder gennem dialog og orientering hårdt på at give eleverne et naturligt og afslappet forhold til karakterer.

Vores grundlæggende holdning er, at karakterer ikke må fylde for meget i den daglige undervisning. Det er vigtigt, at karaktererne bliver brugt som en hjælp i den enkelte elevs videre faglige udvikling.

I 8. klasse bliver der afholdt øveprøver, som generalprøver for terminsprøven i 9. klasse. Disse bliver afholdt samtidigt og indbefatter kun de skriftlige prøver.

For afleveringer, fremlæggelser og øvrigt arbejde får eleverne først karakterer fra øveprøverne i 8. klasse og fremefter.

Afgangsprøver

Forud for hver mundtlig prøve har klassen en fagdag i det pågældende fag samt en enkelt hjemme-læsedag. Vi har ikke læseferie på Refsvindinge Friskole.

De skriftlige prøver ligger i starten af maj og de mundtlige prøver ligger i juni.

Følgende prøver er bundne – dvs., at alle 9. klasses elever i hele landet skal til disse prøver:

 • Mundtlig dansk
 • Skriftlig dansk
 • Skriftlig matematik
 • Mundtlig engelsk
 • Mundtlig fysik

De prøver, der er til udtræk er delt i to grupper – den humanistiske fagblok og den naturfaglige fagblok. Inden for hver fagblok trækkes der ét fag.

Følgende fag indgår i den humanistiske fagblok, og der er ét af de fag, klassens elever skal op i:

 • Skriftlig engelsk
 • Skriftlig tysk
 • Mundtlig tysk
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendomskundskab

Følgende fag indgår i den naturfaglige fagblok, og der er ét af de fag, klassens elever skal op i:

 • Biologi
 • Geografi
 • Mundtlig matematik
 • Idræt

Standpunktskarakterer

Hvornår gives der standpunktskarakterer:

De frie grundskoler er kun forpligtiget til at give standpunktskarakterer ved undervisningens afslutning og forud for prøverne i de enkelte fag. Vi giver standpunktskarakterer to gange i 8. klasse –  i slutningen af november og efter terminsprøverne. Der gives standpunktskarakterer tre gange i 9. klasse – i slutningen af november, i forbindelse med terminsprøverne i januar og i slutningen af april forud for de skriftlige afgangsprøver.

Hvad gives der standpunktskarakterer i:

dansk gives der i alt fire karakterer for følgende:

 • Læsning
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling
 • Mundtlig dansk

matematik gives der i alt tre karakterer for følgende:

 • Matematiske færdigheder
 • Matematisk problemløsning
 • Mundtlig matematik

engelsk og tysk gives to karakterer:

 • Mundtlig
 • Skriftlig

fysik/kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og idræt gives der én samlet karakter i hvert fag.

Hvad bedømmes:

Elevens præstation og standpunkt skal bedømmes på grundlag af de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag. Bedømmelsen skal afspejle de faglige forventninger, der er til eleven på det tidspunkt, bedømmelsen gives.

Standpunktskarakterer er en bedømmelse af elevernes standpunkter i fagene, dvs. en vurdering af deres faglige niveau.

Bredere hensyn, som fx elevens arbejdsindsat eller opførsel i klassefællesskabet, kan som udgangspunkt ikke indgå i grundlaget for karaktergivningen, medmindre det påvirker elevens faglige niveau, eller faget på det pågældende trin indeholder mål, der omfatter disse forhold.