Matematik

Formål for faget matematik

Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne udvikler deres forståelse af det matematiske sprog, og at de gennem matematikken som et oplevelsesfag udvikler en grundlæggende forståelse for matematiske begreber inden for de fire områder; matematiske kompetencer, tal og algebra, geometrisk måling samt statistik og sandsynlighed.

Undervisningen bygger på et virkelighedsnært grundlag, således at eleverne ser matematikken i anvendelse og udvikler en naturlig nysgerrighed og interesse for faget.

Eleverne skal i takt med deres udvikling og modenhed tilegne sig det matematiske sprog, således at de bliver i stand til at finde frem til en eller flere løsninger på et givent matematisk problem og udtrykke sig klart, præcist og kritisk om processen.

Delmål – efter 2. klassetrin

Matematiske kompetencer:

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende konkrete, visuelle og enkle symboler så som lig med, plus, minus, større og mindre end mm.
 • at relatere matematikken til deres hverdag
 • at løse enkle matematiske problemer samt bruge konkrete hjælpemidler hertil
 • at kommunikere mundtligt og visuelt om matematik

Tal og algebra:

Målet er, at undervisningen i tal og algebra skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at bruge flercifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge
 • at forstå tierovergange og begyndende multiplikation
 • at udføre enkle beregninger og udvikle metoder til addition/subtraktion. Herunder hovedregning, overslagsregning, skriftlige regnestykker og regning med digitale hjælpemidler
 • at opdage og beskrive systemer i figurer og talmønstre

Geometri og måling:

Målet er, at undervisningen i geometri og måling skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at genkende, tegne og beskrive enkle mønstre og plane figurer med geometrisk sprog
 • at beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri
 • at genkende og udføre konkrete opgaver indenfor: længde, areal, vægt og penge

Statistik og sandsynlighed:

Målet er, at undervisningen i statistik og sandsynlighed skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger
 • at gennemføre statistiske undersøgelser med enkle data
 • at anvende viden om chancebegrebet til at angive chancestørrelser i hverdagssituationer og enkle spil

Delmål – efter 6. klassetrin

Matematiske kompetencer:

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne anvende forskellige strategier til problemløsning
 • at kunne se sammenhængen mellem matematikkens sprog og hverdagen
 • at kunne anvende og vælge relevante matematiske hjælpemidler
 • at kunne arbejde med let overskuelige problemstillinger på et virkelighedsnært grundlag og selv finde den rette løsningsmetode
 • at eleven har viden om fagord og begreber samt kan anvende dem mundtligt og skriftligt
 • at kunne anvende regneark og GeoGebra

Tal og algebra:

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at arbejde sikkert med de 4 regningsarter herunder brøker
 • at arbejde med sammenhængen mellem brøker, procenter og decimaltal
 • at kunne anvende forskellige matematiske løsningsstrategier
 • at løse enkle ligninger og kunne anvende ligninger til beskrivelse af hverdagssituationer
 • at danne sig et overblik over de rationelle tal samt have kendskab til de negative tal

Geometri og måling:

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende matematiske tegneredskaber og herigennem danne sig større viden om geometriske figurer
 • at anvende metersystemet sikkert samt håndtere areal- og rumfangsbegrebet
 • at beskrive og kategorisere polygoner og rumlige figurer
 • at kunne anvende forskellige geometriske tegneformer
 • at anvende og tegne koordinatsystemet, herunder også spejlinger, parallelforskydninger og drejninger.

Statistik og sandsynlighed:

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kunne udføre og fortolke/beregne forskellige chanceeksperimenter
 • at tolke og anvende enkle diagrammer, grafer og statistikker, herunder egne undersøgelser
 • at kunne beregne enkle kombinatoriske eksperimenter

Under alle fire områder gælder det, at eleven skal kunne anvende relevante digitale værktøjer i forskellige opgavetyper

Slutmål – efter 9. klasse

Matematiske kompetencer

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kende til strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
 • at kunne skelne mellem hypoteser og definitioner
 • at kende enkle, matematiske beviser
 • at kende styrker og svagheder ved respæsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 • at anvende udtryk med variable, herunder også med digitale værktøjer
 • at eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer
 • at vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation

Tal og algebra

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at anvende brøker, decimaltal og procent samt kende sammenhængen mellem dem
 • at kende regningsarternes hierarki
 • at anvende potenser og rødder og kende regnereglerne for dem
 • at udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst
 • at løse ligninger med og uden digitale værktøjer
 • at løse enkle ligningssystemer grafisk
 • at beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer
 • at kende metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer
 • at anvende lineære- og ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer

Geometri og måling

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kende sammenhænge mellem længde-, areal- og rumfangsforhold og kende til ligedannethed og størrelsesforhold
 • at have viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler
 • at forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter
 • at kende Pythagoras og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter
 • at kende til muligheder og begrænsninger i tegnebordet til gengivelse af rumlighed
 • at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer
 • at undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med digitale værktøjer
 • at omskrive mellem måleenheder
 • at bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer
 • at bruge forskellige metoder til afstandsbedømmelse

Statistik og sandsynlighed

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at kende til statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store mængder data
 • at undersøge sammenhænge i omverdenen ved brug af datasæt, bl.a. ved hjælp af digitale værktøjer
 • at vurdere statiske undersøgelser og præsentationer af data kritisk
 • at anvende udfaldsrum og tællemåder til at forbindeenkle sandsynligheder med tal
 • at kende til sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger
 • at anvende sandsynlighedsregning