Samfundsfag

Formålet for samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne får kendskab til og forståelse for sociale relationer i hverdags- og samfundslivet med udgangspunkt i begreberne spilleregler, rettigheder og pligter for den enkelte og i fællesskabet.

Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes ansvarlighed til løsning af samfundets fælles opgaver, og der lægges vægt på engagement og medleven i et demokratisk samfund og de demokratiske processer, de er en del af.

Undervisningen skal fremme elevernes samfundsbevidsthed og evne til at iagttage, analysere og vurdere lokale, nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Det tilstræbes, at eleverne udvikler evner til kritisk stillingtagen til politiske og samfundsmæssige problemstillinger samt forståelse for mangfoldighed og mindretalsrettigheder.

 

Slutmål efter 9. klasse

Der undervises i samfundsfag i 7. og 8. og 9. klasse

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og indsigt i flg. områder:

 • Demokratiske spilleregler i hjem, skole, foreningsliv, græsrodsbevægelser, kommune, region og folketing. Herunder de demokratiske beslutningsprocessers kendetegn og samspillet mellem stat, region og kommune
 • Det danske demokratis opbygning. Herunder de historiske begivenheder ved enevældens afskaffelse i 1848 og tilblivelsen af grundloven af 1849. Partiernes dannelse og opbygning gennemgås i deres historiske kontekst
 • Det danske folkestyre samt andre demokratiformer- og opfattelser
 • Partiernes ideologiske grundlag, profiler og holdninger
 • Arbejdsmarkedets mekanismer, herunder fagbevægelsens og arbejdsgivernes rolle i forhold til løn- og arbejdsvilkår
 • Velfærdssamfundets udvikling og grundprincipper. Herunder forskellige typer af velfærdsmodeller
 • Sociale og kulturelle forhold. Herunder identitetsdannelse og socialiseringsprocesser
 • Danmarks internationale relationer i forhold til Norden, EU og NATO
 • Medierne, deres virkemidler og deres rolle i den politiske proces
 • De unge som forbrugere
 • Klima- og miljøproblemer
 • De økonomiske kredsløbs grundlæggende sammenhænge
 • EU’s historiske udvikling og samspillet mellem beslutningsprocesser i DK og EU

Undervisningsmetoderne veksler mellem læreroplæg, elevoplæg, gæstelærere, rollespil, diskussioner af aktuelle begivenheder samt ekskursioner til relevante udflugtsmål. Derudover arbejdes der med øvelser i identificering og analyse af forskellige relevante problemstillinger samt kildekritik.