Geografi

Formål for faget geografi

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i samspillet mellem natur, kultur og mennesket i Danmark og i andre lande. Eleverne får en forståelse af jordens dannelse og de geologiske aspekter i klodens udseende og naturfænomener.

Endvidere er formålet et rimeligt kendskab til meningsfulde geografiske navne som holdepunkter for elevernes globale overblik. Det tilstræbes, at eleverne udvikler interessen for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Eleverne udvikler forståelse af fremmede kulturer og får mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelsen af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden. Konsekvenserne af denne udnyttelse diskuteres med såvel en etisk som en praktisk indgangsvinkel.

 

Slutmål efter 9. klassetrin

Inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation vil eleverne opnå færdigheds- og videns mål indenfor bl.a. perspektivering i naturfag, demografi og erhverv, jordkloden og dens klima, globalisering, naturgrundlag og levevilkår, formidling, argumentation, ordkendskab samt faglig læsning og skrivning.

Målet er at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

Undersøgelse

 • at formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • at indsamle og vurdere data fra egne og andres naturfaglige undersøgelser samt konkludere på disse
 • at eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • at have viden om indsamling og validering af naturfaglig data
 • at undersøge befolkninger og byers strukturer, såvel praktisk som teoretisk
 • at analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer
 • at kende verdensdele, regioner, lande, byer, mm herunder væsentlige danske lokaliteter og deres placering
 • at indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, samt have viden om vejr, vejrfænomener, klimazoner og plantebælter
 • at have viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger samt deres betydning for erhverv og levevilkår
 • at undersøge landes ressourceudnyttelse, handelsmønstre og de miljømæssige konsekvenser heraf
 • at have viden om produktionskæder, transportmønstre og fordeling af ressourcer
 • at undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold og levevilkår
 • at have viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget til produktion
 • at have viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse

 Modellering

 • at have viden om karakteristika og vurderingskriterier ved modeller i naturfag
 • at vælge og anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag samt vurdere deres anvendeligheder og begrænsninger
 • at have viden om befolkningsligningen, befolkningspyramider og den demografiske transitionsmodel
 • at forklare sammenhænge mellem befolkningssammensætning, erhvervsstruktur og naturgrundlag
 • ved hjælp af temakort og digitale animationer, at kunne forklare hovedtrækkene ved teorien om pladetektonik
 • at have viden om sammenhængen imellem naturkatastrofer, pladetektonisk aktivitet og menneskers levevilkår
 • at have viden om karakteristika ved fattige og rige lande, samt have viden om bistand og bistandsorganisationer
 • at forklare fordelingen af verdens fattige og rige lande
 • ved hjælp af modeller, at beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper og hvilke råstoffer, som knytter sig til disse
 • at have viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding
 • at have viden om, hvad begrebet bæredygtighed betyder

Perspektivering

 • at have viden om naturfaglige udfordringer i deres omgivelser
 • at kunne forklare, at der kan være en udfordring, når naturfaglige og samfundsmæssige interesser mødes, samt forsøge at finde løsningsmuligheder
 • at have viden om nutidige naturfaglige problemstillinger, samt at der kan være interessekonflikter, når det gælder bæredygtig udvikling
 • at have viden om processer i udvikling af naturfaglig erkendelse
 • at kunne sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande samt analysere deres påvirkning af lokal og global udvikling
 • at kunne sammenligne befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande
 • at kunne analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling samt have viden om kriterier for bæredygtig udvikling i befolknings- og erhvervshensigt
 • at have viden om karakteristika ved befolkningsfordeling og erhvervsstrukturer i fattige og rige lande
 • at have viden om udvikling i alderssammensætningen i by- og landområder
 • at have viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer, samt at der kan være lokale problematikker, når råstoffer udvindes
 • at kunne analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb, samt have viden om problematikker knyttet til de to kredsløb
 • at komme med løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning
 • at have viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller
 • at have viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed samt kunne indgå i diskussion omkring disse
 • at kunne forklare årsager til konflikter ud fra kultur, religion og naturressourcer
 • at have viden om landes interesser og involvering i konflikter og konfliktløsning
 • at kunne beskrive interessemodsætninger i forbindelse med udnyttelse af naturgrundlaget, samt komme med bæredygtige løsningsforslag til disse
 • at have viden om forskellige interesser knyttet til udvinding af energi og råstoffer, og kunne forklare de samfunds- og miljømæssige konsekvenser heraf
 • at kunne forklare aktuelle eksempler ved overudnyttelse af naturgrundlaget

Kommunikation

 • at anvende viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
 • at kommunikere naturfaglig viden ved hjælp af egnede medier, samt vurdere kvaliteten af egne og andres naturfaglige kommunikation
 • at kunne arbejde kildekritisk samt vurdere gyldigheden af egne og andres argumentation
 • at kunne formulere en påstand og argumentere for den med naturfaglig viden
 • at have viden om forskellige kvalitetskriterier ved forskellige naturfaglige argumenter
 • at have viden om begreber og fagudtryk der sætter eleven i stand til at læse og skrive naturfaglige tekster
 • såvel skriftligt som mundtligt at udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
 • at have viden om naturfaglige teksters opbygning, formål samt krav til objektivitet